TÁJÉKOZTATÓ TISZTÚJÍTÁSRÓL

Kedves META Tagok!

A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság alapszabályának (Asz) megfelelően 2019. Október 28.-án Tisztújító Közgyűlést fog tartani.

META- tisztségek és betöltésük feltétele

A tisztújítás célja a 2020-2021-es elnökségi ciklus tagjainak megválasztása.

„Tisztségviselőnek […] kizárólag olyan magánszemély tag jelölhető, aki legalább két éve megszakítás, szünetelés nélkül tagja az Egyesületnek, és akinek nem áll fenn az Egyesület irányában semminemű tartozása” (META Asz)

A választható META tagok listáját a befizetett tagdíjak, továbbá a visszajelezések alapján folyamatosan aktualizáljuk. A személyes adatok védelme érdekében az illető META-tag személyes megkeresése esetén (office@metaweb.hu címen) adunk felvilágosítást a választhatóságról.

A választás a jelenleg hatályos Alapszabály alapján az alábbi tisztségekre terjed ki:

  • Jelölt elnök, 2020-2021 (elnök lesz 2022-2023-ban)
  • Ifjúsági elnök (2020-2021) „olyan egyesületi tag lehet, aki a megválasztáskor még nem töltötte be a 36. életévét” (META Asz)
  • Hallgatói Tagozat elnöke (2020-2021) „olyan egyesületi tag lehet, aki megválasztásakor hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és még nem töltötte be a 36. életévét” (META Asz)
  • Elnökségi tagok (2020-2021) (3 fő)
  • Felügyelő Bizottsági Tagok (2 fő)

(A jelenlegi „jelölt elnök az elnökségi ciklus leteltével automatikusan, a közgyűlés további döntése, megerősítő szavazás nélkül elnök lesz egy elnökségi cikluson keresztül.” A jelenlegi „elnök egy elnökségi ciklus lejártát követően, a következő ciklus kezdetével közgyűlési választás nélkül, automatikusan tagja marad az elnökségnek még egy elnökségi cikluson keresztül, mely időszak alatt előző elnöki (past president) minőségben marad az elnökség tagja.” (META Asz)

„Valamennyi elnökségi tag megbízatása 2 éves időtartamra szól. Az elnökségi ciklus kezdete a közgyűlés utáni naptári év január 1-e.” (META Asz)

Lehetséges Alapszabály-változtatások

A Tisztújító Közgyűlés szavaz az Alapszabály javasolt változtatásairól is, melyek a tisztségviselés feltételeit, illetve az Elnökség összetételét is érintik. Ez a felhívás a jelenleg hatályos Alapszabálynak felel meg.

Fontos kiemelni, hogy az alapszabály módosítások között szerepel a Hallgatói Tagozat Elnöki és az Ifjúsági Elnöki tisztség összevonása is. Amennyiben a közgyűlés a tisztségviselők választása előtt elfogadja az említett Alapszabály-módosítást, illetve a korábbi Alapszabály hatályon kívül helyezését és az elfogadott módosításokkal az új Alapszabályt a módosításokkal egységes szerkezetben, akkor az addigi két külön tisztség közül legalább az egyikre legalább öt érvényes ajánlást gyűjtő személyek az összevont tisztség jelöltjeivé válnak, amennyiben ezt elfogadják.

Jelölés folyamata:

Az Elnökség a választás lebonyolítására Jelölő Bizottságot választott, amelynek tagjai:

  • Zemplényi Antal (a Jelölő Bizottság elnöke)
  • Merth Gabriella (ifjúsági tag)
  • Ruzsa Viktor (ifjúsági tag)

„Minden, tisztségviselőnek (elnökségi és felügyelő bizottsági tag) jelölt személyt […] legalább 5 – szavazati joggal rendelkező – egyesületi tagnak kell támogatnia.” (META Asz)

A jelöléseket és támogatásokat az METAJB2019@gmail.com email címre kérjük megküldeni. Az öt támogató jelölést kapó tagok – amennyiben elfogadják a jelölést és vállalják az indulást és a nevük közzétételét– hivatalos Jelöltekké válnak. A Jelöltek listája elérhető ITT, melyet folyamatosan aktualizálunk.

Jelölés a Tisztújító Közgyűlés helyszínén is lehetséges. Amennyiben – valamely tisztség betöltése miatt – Felügyelő Bizottsági hely üresedik, az arra történő jelölés a Közgyűlésen történik.

A hivatalos Jelöltek a Közgyűlésen a szavazás előtt lehetőséget kapnak a szóbeli bemutatkozásra.

Szavazás menete:

A szavazás lehetséges módja:

1.) személyesen a közgyűlésen

„Közgyűlésen az a tag gyakorolhatja a szavazati jogát, aki a közgyűlés naptári évére vonatkozó éves tagdíjat legkésőbb a közgyűlés napját megelőző munkanapjáig az Egyesületnek megfizette.” (META Asz)

2.) meghatalmazás útján

„Az Egyesület tagja a szavazati jogát képviselő útján is gyakorolhatja […] meghatalmazás alapján, melynek időtartama egy közgyűlésre (ideértve a megismételt közgyűlést) szólhat. A meghatalmazott képviselő lehet az Egyesület tagja, illetőleg cselekvőképességgel rendelkező külső természetes személy is. A képviselő egyidejűleg több tag képviseletét is elláthatja, és egy tagnak kizárólag egy képviselője lehet.” (META Asz)

A tisztújító közgyűlésen való szavazásra szolgáló meghatalmazás formanyomtatványát a közgyűlési meghívóval együtt küldjük.

A tisztségekre történő jelölés, a közgyűlésen való aktív részvétel tekintetében minden META tagra számítunk.

Üdvözlettel:

Dr. Zemplényi Antal                                                       Németh Bertalan

a Jelölő Bizottság Elnöke                                              Elnök, META