TISZTÚJÍTÁS 2018-2019

Kedves META Tagok!

A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság 2017. novemberében Tisztújító Közgyűlést fog tartani. A tisztújítás célja a 2018-2019-es elnökségi ciklus tagjainak megválasztása.


META TISZTSÉGEK ÉS BETÖLTÉSÜK FELTÉTELE


„Tisztségviselőnek […] kizárólag olyan magánszemély tag jelölhető, aki legalább két éve megszakítás, szünetelés nélkül tagja az Egyesületnek, és akinek nem áll fenn az Egyesület irányában semminemű tartozása” (META Alapszabály)

A választható META tagok listája elérhető ITT. A listát a befizetett tagdíjak, továbbá a visszajelezések alapján folyamatosan aktualizáljuk.

A választás az alábbi tisztségekre terjed ki:

  • Jelölt elnök, 2018-2019 (elnök lesz 2020-2021-ben)
  • Ifjúsági elnök (2018-2019) „olyan egyesületi tag lehet, aki a megválasztáskor még nem töltötte be a 36. életévét” (META Alapszabály)
  • Hallgatói Tagozat elnöke (2018-2019) „olyan egyesületi tag lehet, aki megválasztásakor hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és még nem töltötte be a 36. életévét” (META Alapszabály)
  • Elnökségi tagok (2018-2019) (3 fő)
  • Felügyelő Bizottsági Tagok (üresedés esetén)

(A jelenlegi „jelölt elnök az elnökségi ciklus leteltével automatikusan, a közgyűlés további döntése, megerősítő szavazás nélkül elnök lesz egy elnökségi cikluson keresztül.” A jelenlegi „elnök egy elnökségi ciklus lejártát követően, a következő ciklus kezdetével közgyűlési választás nélkül, automatikusan tagja marad az elnökségnek még egy elnökségi cikluson keresztül, mely időszak alatt előző elnöki (past president) minőségben marad az elnökség tagja.” (META Alapszabály)

„Valamennyi elnökségi tag megbízatása 2 éves időtartamra szól. Az elnökségi ciklus kezdete a közgyűlés utáni naptári év január 1-e.” (META Alapszabály)

A JELÖLÉS FOLYAMATA


Az Elnökség a választás lebonyolítására Jelölő Bizottságot választott, amelynek tagjai:

  • Sinkovits Balázs (a Jelölő Bizottság elnöke)
  • Inotai András (Leköszönő elnök)
  • Huszti Zoltán (FB delegált)

„Minden, tisztségviselőnek (elnökségi és felügyelő bizottsági tag) jelölt személyt […] legalább 5 – szavazati joggal rendelkező – egyesületi tagnak kell támogatnia.” (META Alapszabály)

A jelöléseket és támogatásokat az office@metaweb.hu címre kérjük megküldeni. Az öt támogató jelölést kapó tagok – amennyiben elfogadják a jelölést és vállalják az indulást – hivatalos Jelöltekké válnak. A

Jelöltek listája elérhető ITT, melyet folyamatosan aktualizálunk.

Jelölés a Tisztújító Közgyűlés helyszínén is lehetséges. Amennyiben – valamely tisztség betöltése miatt – Felügyelő Bizottsági hely üresedik, az arra történő jelölés a Közgyűlésen történik.

A hivatalos Jelöltek a Közgyűlésen a szavazás előtt lehetőséget kapnak a szóbeli bemutatkozásra.

A SZAVAZÁS MENETE


A szavazás lehetséges módja:

1.) személyesen a közgyűlésen

„Közgyűlésen az a tag gyakorolhatja a szavazati jogát, aki a közgyűlés naptári évére vonatkozó éves tagdíjat legkésőbb a közgyűlés napját megelőző munkanapjáig az Egyesületnek megfizette.” (META Asz)

2.) meghatalmazás útján

„Az Egyesület tagja a szavazati jogát képviselő útján is gyakorolhatja […] meghatalmazás alapján, melynek időtartama egy közgyűlésre (ideértve a megismételt közgyűlést) szólhat. A meghatalmazott képviselő lehet az Egyesület tagja, illetőleg cselekvőképességgel rendelkező külső természetes személy is. A képviselő egyidejűleg több tag képviseletét is elláthatja, és egy tagnak kizárólag egy képviselője lehet.” (META Asz)

A tisztújító közgyűlésen való szavazásra szolgáló meghatalmazás formanyomtatványát a közgyűlési meghívóval együtt fogjuk kiküldeni.

A tisztségekre történő jelölés, a közgyűlésen való aktív részvétel tekintetében minden META tagra számítunk.
Üdvözlettel:

Sinkovits Balázs Dr. Dózsa Csaba
a Jelölő Bizottság elnöke Elnök, META